Juraj Droba: Víziou župy je vyriešiť problémy v doprave, ako aj problémy s ovzduším

Juraj Droba: Víziou župy je vyriešiť problémy v doprave, ako aj problémy s ovzduším

Prvý ročník podujatia ITAPA EXPO 2022 – Od Dubaja k Dunaju – sa konal 9. – 10. septembra na nábreží Dunaja pri Eurovea. Jeho súčasťou bola konferencia, ktorej sa zúčastnil aj bratislavský župan Juraj Droba. Téma konferencie bola Mesto ako živý organizmus. 

Dýchať čistý vzduch a žiť v čo najmenej škodlivom prostredí. K prostrediu šetrnejším alternatívam sa stále viac pristupuje aj na Slovensku. Festival prepájal výstavu s prezentačným priestorom, diskusiami a spoločenskými aktivitami pre odbornú aj laickú verejnosť. Prvý špičkový originálny event svojho druhu na Slovensku priniesol aj novinky v oblasti moderných technológií, digitalizácie a inovatívnych konceptov.

SMART región

Regionálny rozvoj je pre kraj najsilnejšou kompetenciou. Prepájanie jednotlivých sektorových politík ako dopravu a životné prostredie, cestovný ruch a životné prostredie či kultúru a životné prostredie. Jednotlivé sektorové politiky župa prepája prostredníctvom strategických a koncepčných dokumentov, ktoré sa venujú všetkým kľúčovým sektorovým politikám. 

Najdôležitejším dokumentom zo všetkých je Program hospodárskeho a sociálne rozvoja 2021-2027, ktorý komplexne definuje smerovanie kraja v najbližšom desaťročí.

Analyzujú skutkový stav metropolitného regiónu, ktorý veľmi dynamicky rastie. Po sčítaní obyvateľov 2021 je Bratislavský samosprávny kraj už 3. najväčší región, po Košiciach a Poprade, čo so sebou prináša vážne štrukturálne problémy, prakticky v každej politike. Prinášajú opatrenia, ktoré v strednodobom horizonte dopad týchto problémov vyriešia alebo minimálne zmiernia.

Doprava

Doprava je jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v kraji. 60% emisií z dopravy pripadá na automobilovú dopravu, pričom automobilová v BSK tvorí 40% celkovej produkcie emisií v rámci automobilovej dopravy v SR. To je nevhodný pomer medzi individuálnou (73%) a verejnou osobnou dopravou (27%). „Máme Plán udržateľnej mobility, ktorý presne pomenúva riešenia, ktoré je nevyhnutné realizovať do roku 2050, aby sme dosiahli podiel individuálnej automobilovej dopravy a verejnej osobnej dopravy 50:50. Hovoríme predovšetkým o prechode na koľajovú dopravu a o prepájaní vlakovej s električkovou dopravou. Podarilo sa nám priniesť do územia viac ako 300 mil. € zo zdrojov EÚ práve na riešenia udržateľnej mobility v BSK. Z týchto peňazí budú financované opatrenia, ako je budovanie prestupných terminálov v mestách a obciach, rekonštrukcie vlakových a autobusových staníc, rozšírenia a rekonštrukcie električkových tratí, budovanie záchytných parkovísk či skapacitňovania železničných tratí,“ priblížil bratislavský župan Juraj Droba.

Ako jediná samospráva na Slovensku buduje župa nové cestné úseky – nosným cestným projektom je obchvat obcí a miest Malokarpatska, ktorý vyrieši problémy s tranzitnou dopravou v tomto území, a na ktorý sa nám tiež podarilo vybaviť európske peniaze.

Školstvo

Pre BSK je to jedna z kľúčových tém v najbližšom desaťročí. Župa má v správe 54 škôl, z ktorých je veľa kvalitných, ale sú aj také, ktoré nie sú konkurencieschopné z dôvodov chýbajúcich ľudských zdrojov alebo nekvalitného priestorového a materiálneho vybavenia, nachádzajú sa v energeticky náročnej infraštruktúre čo je ekonomicky náročné na udržiavanie. Iba tretina absolventov odborných škôl pracuje v odbore príbuznom vzdelaniu. Máme najmenší podiel žiakov na odbornom vzdelávaní a príprave v SR.

„Vytvorili sme Koncept SMART školy, ktorý definuje požiadavky pre školy 21. storočia. Škola musí byť zelená, inkluzívna, digitálna, otvorená a slúžiť komunitám a verejnosti, rovnako musí byť partnerská a poskytovať celoživotné vzdelávanie. Úspešne sme vybojovali eurofondy na rozširovanie kapacít ZŠ, ktorých je v BSK kritický nedostatok. V obciach a mestách v bratislavskom kraji sa realizuje 26 projektov rozširovania kapacít ZŠ, za viac ako 63 mil. €. Dokončené sú napríklad ZŠ Slovenský Grob a Chorvátsky Grob,“ povedal župan k téme školstva.

V rámci optimalizácie a skvalitňovania našej siete škôl pokračujeme v podpore Centier odborného vzdelávania a prípravy. „Pripravujeme projekty kampusov ako integrovaných vzdelávacích centier 21. storočia, kde sa koncentruje kvalitná infraštruktúra, technické vybavenie a ľudský kapitál a stretávať sa tu bude verejný, akademický a súkromný sektor,“ dodal.

Ochrana pamiatok

V Bratislavskom kraji sa nachádza 2022 Národných kultúrnych pamiatok, z toho viac ako 70 percent v Bratislave. „Zachovanie kultúrneho a historického dedičstva a jeho využitie pre potreby kultúry a cestovného ruchu je pre nás veľkou prioritou. Zobrali sme si na seba záchranu veľkých NKP, o ktoré nebol záujem, ktoré sme dostali do nášho majetku. Komplexne ich rekonštruujeme, ale najmä, hľadáme pre ne nový obsah a využitie – smart prístup spájania kultúry so životným prostredím,“ priblížil.

Župa pracuje napríklad na Kreatívnom dome Ferdiša Kostku v Stupave, kde vytvára centrum keramiky pre odbornú obec a študentov, zázemie pre rezidenčné pobyty a zároveň obnovuje priestory pre prezentáciu zbierok múzea moderným spôsobom. Obnovou prechádza aj Kaštieľ v Čunove, kde vznikne ekocentrum, Park a kaštieľ v Malinove a Stupave či Synagóga v Svätom Jure.