Výsledky

Doprava

Plán udržateľnej mobility
Obnova ciest II. a III. triedy
Kompletná rekonštrukcia cesty Malacky – Rohožník
Projektová dokumentácia obchvatu Malaciek
Oprava 10 cestných mostov
Obchvat obcí Malokarpatska
Križovatka Triblavina
Dokončenie obchvatu D4/R7
Obmedzovanie tranzitnej kamiónovej dopravy
Znižovanie nehodovosti na nebezpečných križovatkách
Kruhový objazd v Senci

Osvetlené priechody pre chodcov
Rozširovanie koľajovej dopravy
Zahustenie železničných zastávok
Opatrenia železničného uzla Bratislava
Taktová doprava na železnici
Ekologická forma dopravy a alternatívne pohony
Cyklomost Vysoká pri Morave – Marchegg
Nové cyklotrasy
Dohoda o vybudovaní cyklomosta Gajary – Dürnkrut
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Financovanie dopravy z eurofondov

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Stratégia zdravotnej starostlivosti
Podpora zriaďovania ambulancií
Objednávací systém pacientov do ambulancií
Zlepšenie dostupnej zdravotnej starostlivosti
Modernizácia školských jedální a športových areálov
Rozvoj Polikliniky Karlova Ves
Zvýšenie povedomia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Udržanie pohotovostnej služby v Malackách
Zachovanie zdravotnej a sociálnej služby pre seniorov v P. Biskupiciach
Zriadenie záchytky

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb BSK
Zvýšenie kapacity zariadení sociálnych služieb (stratégia)
Rozšírenie služieb pre deti s autizmom
Špecializované zariadenie pre dospelých s autizmom
Vytváranie bezbariérového prostredia v zariadeniach sociálnych služieb
Cenovo dostupné bývanie pre zamestnancov sociálnych služieb
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb (MEREMA a RAČA)
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v Stupave
Lepšie podmienky pre zosúladenie rodinného a pracovného života (stratégia)
Financovanie sociálnej starostlivosti z eurofondov

Životné prostredie

Podpora tvorby zelenej infraštruktúry
Analýza území ohrozených zmenou klímy (adaptačný plán)
Memorandum o ochrane lesov
Obnova a zachovanie vinohradov
Znižovanie energetickej náročnosti budov
Bratislavská regionálne dotačná schéma
Revitalizácia parku Malinovo
Revitalizácia parku Stupava

Revitalizácia parku Modra
Pasportizácia zelene vo vlastníctve BSK
Ekocentrum v kaštieli Čunovo
Zníženie znečistenia ovzdušia a hlučnosti v mestách
Stop ropovodu cez Žitný ostrov
Presadiť novelu zákona o územnom plánovaní
Nízkoemisné a hybridné vozidlá verejnej dopravy
Projekty životného prostredia ako priorita eurofondov

Školstvo, veda, výskum, inovácie a šport

Prepájanie škôl s praxou
Investície do infraštruktúry škôl
Efektívna a systematická údržba školských budov a areálov
Lepšie ohodnotenie učiteľov
Štartovacie byty pre učiteľov škôl
Úprava financovania a fungovania stredných škôl

Športový park v Petržalke
Spolupráca základných, stredných a vysokých škôl
Kreatívne centrum Bratislava
Dotačné schémy pre oblasť malého a stredného podnikania
Revitalizácia a využívanie športovísk, telocviční a školských budov
Posilnenie dotačnej schémy na podporu budovania a opravu športovej infraštruktúry

Kultúra a cestovný ruch

Revitalizácia Malokarpatského osvetového strediska
Revitalizácia Synagógy v Senci
Výberové konania na riaditeľov kultúrnych inštitúcií
Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla
Rekonštrukcia Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
Strategická finančná podpora kultúry a cestovného ruchu
Prenajímanie nevyužitých budov BSK pre komunitné projekty a na kultúrno-spoločenské aktivity
Marketingovo podporovať podujatia v kraji a destinačný manažment
Vytvoriť sieť tematických ciest
Výstavba a rekonštrukcia turistickej infraštruktúry

Turisticko-informačné centrá vo všetkých okresných mestách kraja
Prepájanie škôl so zameraním na cestovný ruch s praxou a kvalitnejšou prípravou študentov
Prehľadnejšie webové stránky a jazykové mutácie kraja a organizácie cestovného ruchu
Financovanie cestovného ruchu a kultúry z eurofondov
Revízia metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec ekonomického indikátora HDP
Zriadenie Rady partnerstva
Navýšenie finančných zdrojov pre programy cezhraničnej spolupráce
Silné postavenie regiónov pri príprave, schvaľovaní a implementácii kohéznej politiky
Zjednodušenie kohéznej politiky pre prijímateľov
Aktívne presadzovanie záujmov BSK v Európskom výbore regiónov

Financovanie a komplexný rozvoj regiónu

Zmena systému a kritérií financovania samosprávnych krajov, dotácií a grantov zo štátneho rozpočtu
Vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní
Vypracovanie Smart stratégie

Vytvorenie Inštitútu regionálneho rozvoja BSK
Kohézna politika EÚ prístupná pre všetky regióny
Presmerovanie štrukturálnych fondov do prioritných sfér