Bratislavský kraj má svoj program. Primátori a starostovia sa stretli na programovej konferencii

Bratislavský kraj má svoj program. Primátori a starostovia sa stretli na programovej konferencii

Doprava, životné prostredie, školstvo, zdravotníctvo či sociálne služby. To boli hlavné témy, o ktorých diskutovali primátori a starostovia Bratislavského kraja. Spoločne tvorili programovú víziu do roku 2027.

„Nie každý župan môže povedať, že v ťažkých a rozhodujúcich chvíľach sa môže oprieť o starostov a primátorov v kraji. Naša spolupráca je nielen každodenná, ale aj strategická. Riešime spoločne rekonštrukcie ciest a mostov, zabezpečovania autobusovej dopravy, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, či ochranu kultúrneho dedičstva. Nechýbajú ani opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy a energetické zhodnotenie budov,“ vyhlásil na programovej konferencii predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Zdôraznil, že zástupcovia samospráv na úrovni kraja našli zhodu na systémových riešeniach, ktorými chcú odstrániť problémy kraja. „Viac ako dva a pol roka sme strávili v území v snahe overiť dáta priamo v teréne. Výsledkom toho je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) do roku 2027, ktorý sme realizovali zdola nahor.“

Župy podľa Juraja Drobu za posledné dva roky jednoznačne preukázali, že majú svoje opodstatnenie Bratislavskému kraju sa podarilo spustiť riešenie viacerých strategických projektov a roky neriešených problémov. „Teraz prišiel čas posunúť sa ďalej. V nasledujúcom období potrebujeme dokončiť decentralizáciu verejnej správy. Budeme sa usilovať o zmenu financovania žúp tak, aby bolo riadne, funkčné a spravodlivé. Také, ktoré odzrkadľuje potreby regiónu. V neposlednom rade chceme posilniť kľúčovú kompetenciu žúp – regionálny rozvoj,“ uzavrel predseda BSK.

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

Hlavné problémy:

 • Podiel dopravy v rámci kraja je aktuálne v pomere 73:27 v prospech individuálnej automobilovej dopravy voči verejnej osobnej doprave
 • Nízka atraktivita verejnej osobnej dopravy
 • Následkom sú neustále zápchy na všetkých vstupoch do Bratislavy
 • Doprava je jedným z najvýznamnejších  zdrojov znečistenia ovzdušia

Riešenia:

 • Modernizácia a skapacitnenie železničnej a električkovej dopravy vrátane vybudovania prestupných terminálov
 • Výstavba obchvatov pre okresné mestá a obce s najvyššou intenzitou dopravy
 • Cyklotrasy na dopravné účely

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENA KLÍMY

Hlavné problémy:

 • Ohrozenie vodných zdrojov
 • Vysoká produkcia komunálneho odpadu
 • Rastúca urbanizácia
 • Vysoká hustota populácie
 • Bratislavský kraj je energeticky najnáročnejší kraj na Slovensku
 • Modernizačný dlh verejného osvetlenia v Bratislave

Riešenia:

 • Výstavba a modernizácia verejnej kanalizácie, vrátane čistiarní odpadových vôd
 • Implementácia a podpora opatrení obehového hospodárstva
 • Adaptačné a mitigačné opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov klimatickej zmeny
 • Komplexná obnova verejných budov a podpora energetickej úspory
 • Odstraňovanie a sanácia environmentálnych záťaží, dekontaminácia kontaminovaných oblastí

VZDELÁVANIE

Hlavné problémy:

 • Nedostatok kapacít a modernizačný dlh materských škôl (potreba 2300 až 2500 nových miest)
 • Nedostatok kapacít na základných školách (chýba viac ako 360 nových tried)
 • Nedostatočná a zastaraná základná infraštruktúra
 • Slabé prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
 • Nízka atraktivita učiteľského povolania
 • Zastaranosť športovísk v areáloch škôl
 • Absolventi nepracujú v tom odbore, ktorý vyštudovali

Riešenia:

 • Rozšírenie a modernizácia kapacít materských a základných škôl
 • „SMART“ školy
 • Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP)
 • Duálne vzdelávanie
 • Prepájanie škôl s praxou
 • Vybudovanie komplexných kampusov stredných škôl
 • Rekonštrukcia športovísk a otváranie verejnosti

SOCIÁLNE SLUŽBY

Hlavné problémy:

 • Rapídne starnúca populácia
 • Nedostatočná kvalita poskytovania sociálnych služieb  vo veľkokapacitných zariadeniach
 • Nedostatok ľudských zdrojov
 • Vysoký počet nízkopríjmových skupín obyvateľstva
 • Vysoký počet obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením
 • Vysoký modernizačný dlh infraštruktúry

Riešenia:

 • Deinštitucionalizácia (DEI) a transformácia zariadení sociálnych služieb
 • Zriaďovanie komunitných služieb
 • Podpora nájomného bývania
 • Podpora sociálneho podnikania

ZDRAVOTNÍCTVO

Hlavné problémy:

 • Vysoký priemerný vek všeobecných lekárov ​a pediatrov
 • Nedostatok všeobecných lekárov ​a pediatrov
 • Nízka dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti
 • Nedostatok zdravotníckeho personálu a ich nedostatočné finančné ohodnotenie
 • Modernizačný dlh zdravotnej infraštruktúry
 • Bratislavský kraj je najrýchlejšie starnúci kraj na Slovensku

Riešenia:

 • Investície do existujúcej infraštruktúry ambulancií
 • Finančná a nefinančná motivácia pre lekárov a zdravotnícky personál

KULTÚRA A TURIZMUS

Hlavné problémy:

 • Zlý stavebno-technický stav národných kultúrnych pamiatok
 • Turizmus: Prevaha jednodňových a krátkodobých pobytov
 • Nedostatočné využitie potenciálu ​vody
 • Nízka úroveň digitalizácie a inovácií služieb, kvality marketingu a spolupráce so vzdelávacím sektorom.​
 • Nedostatočná infraštruktúra pre kongresy

Riešenia:

 • Obnova národných kultúrnych pamiatok
 • Výstavba a modernizácia infraštruktúry vodného turizmu
 • Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu. ​
 • Nové veľkokapacitné kultúrne a kongresové centrum v Bratislave.​
 • Podpora tematických ciest
 • Podpora lokálnej ekonomiky (Malokarpatsko, Podhorie)